หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 เอกสาร
     การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
     การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
     การขอเทียบโอนผลการเรียน
     การขอลาออก
     การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
     การขอย้ายออกนักเรียน
     การขอย้ายเข้าเรียน
     การรับนักเรียน
 แบบขอรับการอุปถัมภ์
     โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์-โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม.pdf
     แบบแสดงความจำนงให้การอุปถัมภ์ทางการศึกษา