.

::: อยู่เมืองอยู่ป่า ก็ได้รับการศึกษาเหมือนกัน:::

 
 
นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์,พันธกิจ,กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,กลยุทธ์
 

      วิสัยทัศน์             

ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ  มีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย  ให้โอกาสทางการศึกษา  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                

 

พันธกิจ           

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน        

2.  ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง  สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง        

3.  จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาค        

4.  ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่  น่าเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน        

5.  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน      

 

กลยุทธ์                

1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี        

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ                    

3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ                    

4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ระดมสรรพกำลังสร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา        

 
 

 

 
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 23.20.64.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 250,157
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
4 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
Tel : 055-561005
Email : umphangs@hotmail.com