Register Forgot

 

 
          โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านอุ้มผาง เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5 – ป.7 ) เมื่อ ปี พ.ศ. 2499 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายภุชงค์  สุขุมวัฒนะ เป็นครูใหญ่ และที่ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงแรก (ติดกับโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง) มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา

        ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 โดยคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในเวลาต่อมา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพิษณุ สราญรมย์ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นท่านแรก
        ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ย้ายจากที่ดินแปลงเดิม มาตั้งอยู่ติดที่ริมถนนสายแม่สอด – อุ้มผาง ทางทิศตะวันออกระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 163-164 (ที่ปัจจุบัน) มีเนื้อที่ทั้งหมด 115ไร่ โดยมีอาจารย์ใหญ่ นายพิษณุ สราญรมย์ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน  มีครูปฏิบัติการสอนจำนวน 7 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน
        ปีงบประมาณ 2521 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ต จำนวน 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 นายพิษณุ สราญรมย์ ได้มีคำสั่งย้ายไห้ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา เชษฐ์กุล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนในปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ปี พ.ศ. 2542 นายปรีชา เชษฐ์ตะกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.สามเงา จ.ตาก และต่อจากนั้นกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายมังกร ลี่วัฒนายิ่งยง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม แทนในวันที่ 8 มกราคม 2542 จนถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544
        ในช่วงขณะที่ นายมังกร ลี่วัฒนายิ่งยง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้ทำการพัฒนาโรงเรียนหลายๆด้าน เช่น พัฒนาห้องสมุดกาญจนาภิเษก   ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน กระบวนการเรียนการสอนจนทำให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2542 และทำให้ นางสาวอัจจิมา   เมืองชื่น เป็นนักเรียนที่ได้รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2543 ตามลำดับ
        นายสมประสงค์ มั่งอะนะ เริ่มเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสร้างโอกาสทางการศึกษา ทำให้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งชุมชน เอกชน และหน่วยงานอื่นในการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆในโรงเรียน เช่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง โรงยิมเนเซียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มอบอาคารเรียน ขนาด 3 ชั้น และทรงพระราชดำเนินมาเป็นผู้เปิดอาคารด้วยพระองค์เอง