Register Forgot

ระบบรับส่งเอกสารภายในหน่วยงาน

ในหน้านี้จะเป็นรายการเอกสารทั้งหมดที่คุณสามารถรับได้ ระบบส่งเอกสารภายในหน่วยงานสามารถส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ดาวน์โหลด โดยสามารถระบุกลุ่มผู้รับได้โดยตรง (ตามสถานะของสมาชิก) สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์เมื่อมีการส่งเอกสารถึง

คุณสมบัติของโมดูล
1.ใช้สถานะของสมาชิกในการจัดกลุ่มสมาชิกบนเว็บไซต์ เช่น สมาชิกทั่วไปกำหนดให้เป็น นักเรียน นอกนั้น อาจเพิ่มสถานะอื่นๆ เช่น ครูอาจารย์ หรือ ผู้บริหารเป็นต้น
2.กำหนดกลุ่มที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ตามสถานะสมาชิก (บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้)
3.กำหนดกลุ่มที่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ ตามสถานะสมาชิก (สมาชิกเท่านั้น)
4.แสดงไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ดาวน์โหลดเท่านั้น
5.เก็บประวัติพร้อมสถานะการดาวน์โหลด สามารถแสดงให้เจ้าของไฟล์สามารถรับทราบได้
6.เจ้าของสามารถ แก้ไข-ลบ ไฟล์ได้
7.ส่งอีเมล์แจ้งไปยังสมาชิก เมื่อมี ไฟล์ใหม่พร้อมให้ดาวน์โหลด (กำหนดได้, ส่งไปยังผู้มีสิทธิ์เท่านั้น)
เลขที่เอกสาร
รายละเอียด
ขนาดไฟล์
อัปโหลดโดย
อัปโหลดเมื่อ
E-0001
R0718.jpg ไฟล์ตัวอย่างสำหรับทดสอบการฝากเอกสาร  
91.45 KB
04 สค. 2562 เวลา 14:22 น.